Home Air Ticket Tours Transport Travel Insurance Hotel & Resort Gallery Condition About Us
 
 
การจองทัวร์ และชำระเงิน
การออกตั๋ว และชำระเงิน
รายการทัวร์    
ต่างประเทศ
World Wide
ช่วงเทศกาล
ในประเทศ
กระบี่
เชียงราย
เชียงใหม่
ภูเก็ต
สมัครเพื่อรับข่าวสาร
ยกเลิกข่าวสาร
 
 
   การจองทัวร์ และชำระเงิน
   
 ระเบียบและ เงื่อนไขการจองทัวร์ 
   
 


1.  การสำรองที่นั่ง               
            
-  จะสมบูรณ์ เมื่อมีการมัดจำ 20-30
%   ส่วนที่เหลือให้ชำระครบก่อนการเดินทาง 10 วันเป็นอย่างน้อย

      สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์

             -  จะสมบูรณ์ เมื่อมีการมัดจำ  40%   ส่วนที่เหลือให้ชำระครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย

2.  การขอยกเลิก               
           
-  ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม 20
%               
            
  การยกเลิกทัวร์ภายใน 15  10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะมัดจำเท่านั้น
               
           
-   การยกเลิกทัวร์ภายใน 9
2 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 50% จากราคาทัวร์               
           
-   การยกเลิกทัวร์ 1 วัน ก่อนการเดินทาง หรือ วันเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 
     
สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์
           -
ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อย  40
% 
           
-  ยกเลิกทัวร์ภายใน  30 16 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะค่ามัดจำเท่านั้น
           -  ยกเลิกทัวร์ภายใน  15 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 60 % จากราคาทัวร์ 
          
-  ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

3.  การไม่ชำระเงินตามกำหนดที่นัดหมาย               
          
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ
 

4.  การขอยกเลิก, การฝากขายที่, ขอเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว
            -  ต้องนำหลักฐานการว่างมัดจำ หรือ บัตรท่องเที่ยวตัวจริง มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานบริษัทฯ เท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์ 

 

หมายเหตุ
            - บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ประชุมสัมมนา จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และ อื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
           
-  เนื่องจากรายการทัวร์ที่แจ้งนี้มีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           
-  ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทาง บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
            
-  ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

การชำระเงิน

 

Ø ชำระด้วยการโอนเงิน  มาที่
  ธนาคารกรุงเทพ                     สาขาลุมพินี                         เลขที่ 124-0-76370-4
  ในนาม                                     นายสายันต์  นุกรณ์นวรัตน์

หมายเหตุ : เมื่อชำระแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ Pay-In กลับมาที่ เบอร์ 02-6112066, 02-6112088

 
   

 

 

 
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
   วันนี้   109  คน
   รวมทั้งหมด   552937  คน
 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด12/10/2015 18:44:48
Site map

  
     

Abroad Inter Co.,Ltd.
744/16 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  02-611-3000
โทรสาร   02-611-2088
อีเมล์   tour@abroadtours.com ,

© 2008-2012 สงวนลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2539  โดย
ใบอนุญาต เลขที่ :11/4662